TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1882/TXNK-QLN
V/v trả lại hồ sơ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Máy tính Truyền thông điều khiển Vinashin.
(Số 1-B10 34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 029102013/CV ngày 29/10/2013 của Công ty Cổ phần Máy tính Truyền thông điềukhiển Vinashin về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoànthành nghĩa vụ nộp thuế thì:"Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiệnnghĩa vụ nộp thuế của mình, người nộp thuế phải có văn bản đề nghị xác nhậnhoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan…"

Tuy nhiên, tại công văn số 029102013/CV ngày29/10/2013 nêu trên, Công ty ghi nơi nhận là Cục Hải quan Hà Nội nên Tổng cụcHải quan không có cơ sở giải quyết kiến nghị của Công ty.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo và gửitrả lại hồ sơ để Công ty Cổ phần Máy tính Truyền thông điều khiển Vinashin hoànthiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn