VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1882/VPCP-KTN
V/v công tác quản lý chất lượng thi công và bảo đảm an toàn lao động

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1365/BGTVT-VP ngày 11 tháng 3 năm 2009 về sự cố tai nạn lao động trong quátrình thi công cầu Chợ Đệm thuộc Dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo rà soát, chấn chỉnhcông tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của các nhà thầu; đồngthời chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an toàn lao động tại công trường các dựán giao thông vận tải, tránh xảy ra các tai nạn tương tự.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tảivà các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng