BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1883/BXD-KTXD
V/v: phụ cấp không ổn định sản xuất.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Pháttriển đầu tư Tây Bắc

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 76/CV-TB ngày30/6/2014 của Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Tây Bắc về phụ cấp không ổnđịnh sản xuất. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thườngphải di chuyển theo các công trình xây dựng, vì vậy chi phí nhân công có thêmphụ cấp không ổn định sản xuất (phụ cấp không ổn định sản xuất là khoản phụ cấpmang tính ngành nghề để bảo đảm cho công nhân làm việc ở các công trường ổnđịnh cuộc sống). Đối với công trình Trung tâm Ung biếu – Bệnh viện Trung ươngHuế, trường hợp hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trong hợp đồng đã bao gồm phụcấp không ổn định sản xuất, vì vậy khi điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theonội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, điều chỉnh chi phí nhân công bao gồmphụ cấp không ổn định sản xuất là phù hợp.

Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Tây Bắc căn cứ ýkiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh