BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1883/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế NK dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đăklăk

Trả lời công vănsố 233/HQĐL-NV ngày 9/4/2011 của Cục Hải quan Đăklăk về việc đề nghị giải quyếtvướng mắc áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư về thuế nhập khẩu. Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy địnhtại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, Nghị định số 108/2006/NĐ-CPngày 22/9/2006 của Chính phủ, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, Thôngtư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu đểtạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I, II banhành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP được miễn thuế nhập khẩu theo quyđịnh tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP Để được miễn thuế nhậpkhẩu hàng hóa tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư, trước khi làm thủ tục nhậpkhẩu hàng hóa doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩumiễn thuế cho cả Dự án đầu tư hoặc từng giai đoạn, từng hạng mục công trình củaDự án với cơ quan hải quan nơi có dự án đầu tư; Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễnthuế của Dự án phải phù hợp với giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tưđiều chỉnh (nếu có) và các hồ sơ có liên quan của Dự án (luận chứng kinh tế kỹthuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết, …).

- Trường hợp củaCông ty TNHH Agrivina, theo trình bày của Cục Hải quan Đăklăk tại công văn số233/HQĐL-NV nêu trên, có dự án đầu tư được miễn thuế nhập khẩu theo quy địnhtại giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp, nhập khẩu hàng hóa phụcvụ dự án ưu đãi đầu tư theo danh mục đã đăng ký với cơ quan hải quan. Tuynhiên, Công ty đã sử dụng một phần hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ của dự án đầu tưđược miễn thuế lắp đặt trên phần diện tích đất đi thuê (ngoài diện tích đấtđược quy định tại giấy chứng nhận đầu tư) từ năm 2003 đến nay thì không đượcmiễn thuế nhập khẩu theo quy định số hàng hóa tạo TSCĐ lắp đặt ngoài phần diệntích được quy định tại giấy chứng nhận đầu tư.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đăklăk được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường