BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1883/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu than

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
(Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1901155/CV-FHS ngày 28/1/2019 của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (gọi tắt là Công ty FHS) và phiếu chuyển số 193/PC-VPCP ngày 1/2/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 1901155/CV-FHS của Công ty FHS đề nghị hỗ trợ chỉ đạo giải quyết khó khăn gặp phải về vấn đề thuế nhập khẩu than. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ công văn số 1602/TTg-QHQT ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, thì: “Cho phép miễn thuế nhập khẩu trong suốt thời hạn thực hiện dự án quy định ti Giấy chng nhn đầu tư số 282023000001 ngày 12/6/2008 của Ban Quản Khu Kinh tế Vũng Áng - tỉnh Hà Tĩnh đối với: than; quặng sắt và một số nguyên liệu, vật tư cần thiết khác trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu phục vụ Dự án Khu liên hợp gang thép”.

2. Về việc miễn thuế nhập khẩu, hoàn thuế nhập khẩu mặt hàng than cho nhà máy điện.

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 282023000001 ngày 12/6/2008 do Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng- tỉnh Hà Tĩnh cấp cho Công ty FHS thì tại khoản 2 Điều 2 hạng mục nhà máy điện không được thể hiện trong mục tiêu và quy mô của dự án.

Căn cứ quy định tại công văn số 1602/TTg-QHQT nêu tại điểm 1, Giấy chứng nhận đầu tư số 282023000001 ngày 12/6/2008, Công ty FHS không được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo công văn số 1602/TTg-QHQT đối với mặt hàng than nhập khẩu cho nhà máy điện. Do đó, Công ty FHS không được hoàn số tiền thuế nhập khẩu đã nộp đối với mặt hàng than nhập khẩu cho nhà máy điện theo quy định.

3. Về việc hoàn thuế nhập khẩu mặt hàng than cho nhà máy thép.

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ thì: “Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều này trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên”;

Theo hướng dẫn tại công văn số 1433/BTC-TCHQ ngày 6/2/2017 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty FHS nhập khẩu hàng hóa miễn thuế theo công văn số 1602/TTg-QHQT ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, thì Công ty thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất ? Có được nợ thuế khi chuyển đổi đất ?

Công ty FHS không thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu trước khi nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP cho mặt hàng than nhập khẩu của nhà máy thép nên mặt hàng than nhập khẩu của Công ty FHS không được miễn thuế nhập khu. Do đó, Công ty FHS không được hoàn s tin thuế nhập khu đã nộp đi với mặt hàng than nhập khẩu cho nhà máy thép theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Hải quan t
nh Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?