BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1884/BNN-TC
V/v chuyển nguồn vốn đối ứng năm 2010 sang năm 2011
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 432/CPO ngày 04/04/2011 của Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) về việc đề nghị Bộ ra quyết định giao dự toán chuyển nguồn vốn đối ứng còn lại năm 2010 sang năm 2011. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi xem xét báo cáo của CPO có ý kiến trả lời đơn vị như sau:
Ngày 10/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số
633/BNN-TC gửi Bộ Tài chính đề nghị chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011, trong đó có số dư dự toán của CPO là: 647.450.178 đồng và số dự tạm ứng là: 168.000.000 đồng, nhưng đến nay Bộ Tài chính vẫn chưa có văn bản trả lời xác nhận số đề nghị của Bộ. Vì vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có đủ căn cứ để ra quyết định giao dự toán chuyển nguồn vốn đối ứng còn lại năm 2010 sang năm 2011 cho toàn bộ các đơn vị trực thuộc Bộ nói chung và cho CPO nói riêng.
Đề nghị Lãnh đạo CPO căn cứ tình hình thực tế nêu trên, tiếp tục làm việc với Kho bạc thành phố Hà Nội để không phải hủy vốn đối ứng còn lại năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ra quyết định giao dự toán chuyển nguồn vốn đối ứng còn lại năm 2010 sang năm 2011 sau khi có Văn bản xác nhận của Bộ Tài chính để đơn vị thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng