BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1884/BTC-TCHQ
V/v thời hạn nộp hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn thủy sản MinhPhú
(Khu Công nghiệp P.8 Cà Mau)

Trả lời công văn số 03/CV /MP.2014 ngày 25/1/2014 của Công tyCổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú v/v vướng mắc liên quan đến Thông tư 128/2013/TT-BTC Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Về thời hạn nộp hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế:Trường hợp các hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế của Công ty phát sinh từngày 1/11/2013 có tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký trước ngày 1/11/2013 thìáp dụng thời hạn nộp hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế theo hướng dẫn tạikhoản 2 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

2/ Hệ thống VNACCS là hệ thống thông quan hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu, việc thanh khoản các tờ khai NSXXK thực hiện trên hệ thống e-customs như hiện hành. Tổng cục Hải quan đang triển khai hoàn thiện chức năngthanh khoản của hệ thống e - customs để phù hợp với hệ thống VNACCS và sẽhướng dẫn các doanh nghiệp trước khi chính thức thực hiện trên hệ thống mới.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty CP Tập đoàn thủy sản MinhPhú được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Cà Mau (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn