BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1884/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện chính sách thuế của dự án khuyến khích đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công vănsố 472/HQLS-TXNK ngày 30/3/2011, số 355/HQLS-TXNK ngày 15/3/2011 của Cục Hảiquan tỉnh Lạng Sơn về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách của dự ánkhuyến khích đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy địnhtại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật Thuế xuất nhập khẩu, Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 16/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cốđịnh của dự án khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Việc miễn thuếnhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định được áp dụng cho cảtrường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ.

2. Trường hợp dựán khuyến khích đầu tư “Nhà máy giặt và may Việt Pan Pacific World” được cấpGiấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2 ngày 20/12/2010 là dự án khuyến khíchđầu tư, có tăng vốn, mở rộng diện tích nhà máy để mở rộng nhà xưởng sản xuấtnhư trình bày của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 472/HQLS-TXNK số355/HQLS-TXNK nêu trên thì được áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với phần mởrộng theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Điều101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với “hệthống dây chuyền xử lý nước thải” của dự án khuyến khích đầu tư “Nhà máy giặtvà may Việt Pan Pacific World” đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ chế độquy định, hướng dẫn nêu trên, hồ sơ của dự án (luận chứng kinh tế kỹ thuật, cáctài liệu khoa học kỹ thuật của dự án …) nếu “hệ thống dây chuyền xử lý nướcthải” thuộc dự án mở rộng theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2 ngày20/12/2010 (số 201043000025) thì xem xét giải quyết miễn thuế theo quy định.

Tổng cục Hảiquan có ý kiến như trên để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b), PCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường