TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1884TCT/DNK
V/v: Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

Hà nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi


Câu hỏi số 44: Việc qui định ghi số CMND người bán hàng trên hóa đơn thu mua hàng nông lâm thuỷ sản (đối với trường hợp mua hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên hoặc mua nhiều lần của người bán) là không phù hợp với thực tế. Vì người dân rất ngại cung cấp số chứng minh nhân dân để ghi vào hóa đơn. Kiến nghị cho phép cơ sở chế biến khi thu mua hàng nông, lâm hải sản để chế biến không bắt buộc phải có số CMND của người bán trong hóa đơn thu mua, tuy nhiên để xác định hợp lý chi phí đầu vào, đề nghị BTC phối hợp với các Bộ, Ngành chức năng hướng dẫn ban hành định mức khung tiêu hao nguyên liệu đầu vào cho một đơn vị thành phẩm, bán thành phẩm đối với lĩnh vực kinh doanh chế biến hàng nông lâm thuỷ sản.

Trả lời:

Theo qui định tại Điều 10, Chương II Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2002 về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì:

“Đối với tổ chức, cá nhân thu mua hàng hóa là nông, lâm thuỷ sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sản xuất bán không có hóa đơn bán hàng thì phải lập hóa đơn thu mua hàng giao cho người bán; trường hợp thu mua hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên hoặc mua nhiều lần của một người thì phải căn cứ giấy chứng minh nhân dân của người bán để ghi đúng: họ, tên, địa chỉ của người bán, số lượng, đơn giá, tổng số tiền thanh toán và yêu cầu người bán ký tên, nhận liên 2 của hóa đơn”.

Căn cứ qui định nêu trên, đề nghị Cục thuế hướng dẫn các cơ sở chế biến khi thu mua hàng cần giải thích, yêu cầu người bán thực hiện theo đúng qui định, cơ quan thuế chỉ đối chiếu khi cần thiết để xác định chi phí đầu vào của cơ sở chế biến, không gây phiền hà cho người bán. Về phía người bán nếu bán với giá trị trên một triệu đồng (đối với hàng nông lâm sản giá trị đó tương đương với số lượng lớn), hoặc bán nhiều lần cho một cơ sở thu mua thì người bán sẽ đáp ứng yêu cầu này không khó khăn vì họ cần tiêu thụ nông sản (mặt hàng không để tồn lâu được).

Về kiến nghị của các cơ sở chế biến đề nghị BTC phối hợp với các Bộ, Ngành chức năng hướng dẫn ban hành định mức khung tiêu hao nguyên liệu đầu vào cho một đơn vị thành phẩm, bán thành phẩm đối với lĩnh vực kinh doanh chế biến hàng nông lâm thuỷ sản, Tổng cục Thuế ghi nhận, báo cáo Bộ. Trong khi chưa chế độ mới, đề nghị Cục thuế hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng qui định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP(HC, TH), DNK.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến