VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 1885/VPCP-KGVX

V/v: Tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất tại Tiền Giang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 793/BVHTTDL-VP ngày 16 tháng 3 năm 2010 về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân sự kiện trên, thời lượng 15 phút vào tối ngày 19 tháng 4 năm 2010, tại thành phố Mỹ Tho.

Việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: ĐP, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ