BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1888/BHXH-BC
V/v báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 179/2007/QĐ-TTgngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức muasắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung; Thôngtư số 22/2008/TT-BTC ngày 10/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một sốnội dung của Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg và Công văn số 18029/BTC-QLCS ngày23/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về mua sắm tàisản nhà nước theo phương thức tập trung, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã banhành Quyết định số 1090/QĐ-BHXH ngày 29/7/2010 ban hành Quy chế tổ chức mua sắmtài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung trong ngành BHXH Việt Nam.

Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính vềtình hình thực hiện mua sắm tài sản hàng hóa theo phương thức tập trung, BHXH ViệtNam yêu cầu các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện mua sắmtài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung theo Đề cương đính kèm, gửi về Bảohiểm xã hội Việt Nam (đồng thời gửi file mềm về hộp thư banchitonghop@vss.gov.vn)trước ngày 28/5/2012.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toáncấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Lưu: VT, BC (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN CHI
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Thanh Xuân

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TÌNHHÌNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNGTHỨC TẬP TRUNG

I. Tình hình ban hành văn bảnhướng dẫn của đơn vị về mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theophương thức tập trung:

1. Thống kê các văn bản do Bộ, ngành,địa phương ban hành để triển khai việc tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

2. Việc xây dựng, ban hành Quy chế phốihợp trong mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo hướng dẫntại văn bản số 18029/BTC-QLCS ngày 23/12/2009 về việc hướng dẫn một số nội dungvề mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (gửi kèm Quy chế nếu có).

II. Tình hình thực hiện mua sắm tàisản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung tại đơn vị:

1. Danh mục tài sản, hàng hóa được muasắm theo phương thức tập trung;

2. Đơn vị được giao tổ chức mua sắmtài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

3. Tóm tắt Quy trình thực hiện mua sắmtài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

4. Công tác lập, phê duyệt kế hoạchmua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

5. Công tác đấu thầu mua sắm tài sản,hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

6. Công tác tư vấn, hỗ trợ mua sắm tàisản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

7. Công tác kiểm tra, giám sát và côngkhai việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tậptrung;

8. Các khoản thu, chi của cơ quan, đơnvị được giao nhiệm vụ mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phươngthức tập trung;

9. Tình hình thực hiện bàn giao tàisản cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì sảnphẩm;

10. Báo cáo kết quả thực hiện mua sắmtài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung từ năm 2008đến nay (Biểu mẫu đính kèm Đề cương này);

III. Nhận xét, đánh giá:

1. Sự cần thiết và hiệu quả của việcáp dụng phương thức mua sắm tài sản, hàng hóa tập trung;

2. Đánh giá về chính sách mua sắm tàisản, hàng hóa theo phương thức tập trung;

3. Đánh giá về mô hình đơn vị thực hiệnmua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung;

4. Đánh giá về hiệu quả, sự phối hợpcủa các cơ quan, đơn vị thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thứctập trung;

5. Đánh giá về nguồn tiền mua sắm tàisản, hàng hóa theo phương thức tập trung;

6. Những khó khăn, vướng mắc (nếu có)phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo phươngthức tập trung.

IV. Đề xuất, kiến nghị:

1- Về chính sách đấu thầu;

2- Về chính sách mua sắm tập trung;

3- Về tổ chức bộ máy thực hiện mua sắmtập trung;

4- Các đề xuất khác (nếu có).

BỘ/TỈNH: ………………………

BÁOCÁO KẾT QUẢ MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG

Đơn vịtính: Triệu đồng

TT

ĐƠN VỊ MUA SẮM

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

TÊN TÀI SẢN

SỐ LƯỢNG

GIÁ TRỊ

HÌNH THỨC MUA SẮM

GHI CHÚ

Theo dự toán

Theo thực tế

Chênh lệch

1

2

3

4

6

7

8

9=7-8

10

11

I

1

2

Năm 2008

Cộng:

I

1

2

Năm 2009

Cộng:

Ghi chú: Hình thức mua sắm ghi rõ đấuthầu rộng rãi; chào hàng cạnh tranh, đấu thầu hạn chế

………….., ngày tháng năm
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, họ tên, đóng dấu)