BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1888/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký giám định hàng hoá

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 897/HQTP-NV ngày 25/3/2009 của đơn vị vềnội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp thương nhân chưa đăng ký giám định với cơ quanhải quan thì đơn vị trực thuộc thương nhân có thể đăng ký giám định trực tiếpvới cơ quan hải quan để tham gia giám định hàng hoá nếu có đủ điều kiện, tiêuchuẩn giám định theo quy định của pháp luật./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh