BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1888/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ đọng thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua rà soát tìnhhình nợ thuế của toàn ngành những tháng đầu năm 2011, cho thấy nợ thuế tại mộtsố Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng so với 31/12/2010 như: Hà Nội, HảiPhòng, TP. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu….

Để kịp thời chấnchỉnh, tăng cường công tác quản lý nợ thuế trong toàn ngành, thực hiện nội dungchống thất thu, nợ đọng thuế; tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế được đề ratrong các Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 và số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011của Chính phủ. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

Giao Cục trưởngCục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm rà soát, kiểm soát tình hìnhnợ thuế, tổ chức triển khai đôn đốc thu đòi nợ thuế như sau:

1. Việc triểnkhai báo cáo nợ thuế theo hướng dẫn tại các công văn 6898/TCHQ-TXNK ngày18/11/2010, số 776/TCHQ-TXNK ngày 24/02/2011 của Tổng cục Hải quan, theo quyđịnh thì thời hạn báo cáo là kỳ báo cáo nợ tháng 3/2011 (ngày báo cáo10/4/2011), tuy nhiên, đến nay còn nhiều đơn vị chưa báo cáo về Tổng cục Hảiquan. Báo cáo nợ thuế mới là cơ sở để đánh giá, phân loại chi tiết các khoảnnợ, làm cơ sở cho việc theo dõi, đôn đốc thu nợ thuế và kiến nghị các biện phápxử lý nợ thuế. Do vậy, yêu cầu các đơn vị nhanh chóng hoàn thành việc phân loạinợ và báo cáo về Tổng cục trước ngày 7/5/2011. Trường hợp có vướng mắc thì báocáo chi tiết, cụ thể và đề xuất hướng xử lý.

2. Thực hiện cácbiện pháp để tăng cường năng lực quản lý nợ thuế, thu hồi nợ thuế:

2.1. Kiểm tra,rà soát lại hồ sơ nợ thuế tại đơn vị, phân loại nợ thuế theo đúng tiêu chí, cậpnhật chi tiết, đầy đủ nội dung (mục IV) của báo cáo nợ thuế mới ban hành theocác công văn số 6898/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2010 và 776/TCHQ-TXNK ngày 24/02/2011của Tổng cục Hải quan, có tách nợ thuế thành hai thời điểm trước và sau ngày01/7/2007 (thời điểm thực hiện Luật Quản lý thuế);

- Đối với cáckhoản nợ thuế không có khả năng thu (nợ của doanh nghiệp giải thể, phá sản, nợthuộc đối tượng xóa...) báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét xử lý, phải nêu rõthuộc đối tượng điều chỉnh theo văn bản quy phạm pháp luật nào, đã thực hiệncác biện pháp gì (đôn đốc, xác minh, trao đổi với cơ quan ban ngành liên quan,kết quả …), đề xuất phương án xử lý. Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan sẽ xemxét cụ thể từng trường hợp để báo cáo Bộ, Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hộixem xét xóa, khoanh …

- Đối với cáckhoản nợ có khả năng thu:

+ Xây dựng kếhoạch đôn đốc thu hồi nợ, cụ thể theo từng tháng, quý, năm và phải thường xuyênkiểm tra việc thực hiện (bản kế hoạch gửi Tổng cục Hải quan để theo dõi, kiểmtra).

+ Quyết liệt ápdụng các biện pháp đôn đốc, đối chiếu nợ, phối hợp với các cơ quan chức năng,chính quyền địa phương để thu hồi nợ.

- Quản lý chặtchẽ nợ thuế mới phát sinh: Có văn bản thông báo nhắc nhở khi sắp đến hạn nộpthuế, nếu quá hạn mà doanh nghiệp chưa nộp phải xuống trực tiếp doanh nghiệp đểđôn đốc thu ngay không để lâu, thực hiện nghiêm thứ tự thanh toán tiền thuế, ápdụng tuần tự các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định.

2.2. Kiểm tra ràsoát các doanh nghiệp đóng trên địa bàn còn nợ thuế, nợ phạt, làm việc với UBNDtỉnh, thành phố đề nghị có ý kiến chỉ đạo đối với các cơ quan ban ngành có liênquan để thu hồi nợ thuế.

2.3. Phối hợpvới các cơ quan báo chí, truyền thông để thông tin về các doanh nghiệp chây ỳkhông nộp thuế.

2.4. Về nhân sựđốc thu: Tùy theo tình hình thực tế tại đơn vị để bổ sung, tăng cường từ cácđội, chi cục, phòng ban thuộc Cục nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2.5. Hàng thángcùng với báo cáo nợ thuế, các đơn vị phải có báo cáo về việc thực hiện các nộidung nêu trên về Tổng cục (trong ngày 10 tháng sau, báo cáo tháng trước).

2.6. Kết quảbình xét thi đua, khen thưởng hàng năm sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành các chỉtiêu nêu tại công văn 874/TCHQ-TXNK ngày 01/3/2011 của Tổng cục Hải quan để xemxét đánh giá.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường