TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1889/TCHQ-KTTT
V/v trình tự giải quyết khiếu nại về thuế của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Cục kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu là cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc và khiếu nại trong lĩnh vực thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu theo Quyết định số 125/TCHQ-TTCB ngày 30/7/1994 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan. Sau khi Tổng Cục Hải quan sáp nhập thành cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu đổi thành Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu, là cơ quan tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục, không còn chức năng quản lý Nhà nước và không trực tiếp giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp. Căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 và Điều 9 Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ, để tăng cường trách nhiệm của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Tổng cục hướng dẫn trình tự giải quyết khiếu nại về thuế như sau:

1. Từ ngày 01/5/2003, người khai hải quan nếu không thống nhất ý kiến với kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan trong việc áp dụng chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì người khai hải quan có văn bản khiếu nại đến Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố cấp trên Chi Cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá. Sau khi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố giải quyết khiếu nại, nhưng người khai hải quan vẫn không đồng ý thì mới khiếu nại đến Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan.

2. Tổng Cục Hải quan chỉ xem xét, giải quyết khiếu nại của người khai hải quan khi đã có văn bản trả lời khiếu nại của Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi kèm trong hồ sơ khiếu nại đến Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan.

3. Trường hợp không nhất trí với kết quả giải quyết khiếu nại của Tổng Cục Hải quan thì người khai hải quan có quyền khiếu nại đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo luật định.

Tổng Cục Hải quan thông báo Cục hải quan tỉnh, thành phố biết và phổ biến rộng rãi đến các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan để thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng