ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1889/UB
V/v quy định chế độ xử lý và báo cáo khi bị mất điện, mất nước ở thành phố.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 1982

Kính gửi:
Đồng kính gửi :

- Các đồng chí Giám đốc :
- Sở Điện lực thành phố
- Sở Quản lý - Nhà đất và Công trình công cộng
- Công ty Điện lực 2

Vừa qua, nhiều trường hợp mấtđiện, mất nước (có lúc do mất điện gây ra) trên địa bàn thành phố chưa được báocáo nghiêm chỉnh và chưa có một quy trình xử lý và phối hợp xử lý nhanh gọn, cóhiệu quả. Việc mất điện ở trạm bơm Hóa An xử lý chậm, do phối hợp chưa tốt giữacác ngành liên quan, đã làm ảnh hưởng nhiều đến mọi hoạt động của thành phốtrong tuần lễ đầu tháng 10/1982. Những lần mất điện trên đường dây Đanhim vềthành phố không được đồng chí Giám đốc Sở Điện lực báo cáo nghiêm chỉnh, kịpthời cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố mà thông qua cán bộ nhân viêncủa Sở gọi điện thoại báo cáo để biết, có khi không chính xác và đặc biệt, SởĐiện lực chưa quan tâm đầy đủ với hoạt động của các ngành kinh tế quốc dân ởthành phố nên không có kế hoạch thông báo kịp thời cho khách hàng tiêu thụ điệnbiết để hạn chế đến thấp nhất mọi hậu quả có thể xảy ra ; báo cáo các cơ quan,đơn vị an ninh, quốc phòng biết để có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự chung.

Để khắc phục những thiếu sót vừaqua, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố quy định chế độ phối hợp xử lý vàbáo cáo như sau :

1/ Trường hợp mất điện :

a/ Giám đốc Sở Điện lực theo kếhoạch vạch sẵn có trách nhiệm thông báo nhanh nhất cho các ngành, các địaphương biết mức độ thời gian và biện pháp chủ động ứng phó là chính, đồng thờibáo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố biết về tình trạng hậu quả,khả năng giải quyết và đề đạt những kiến nghị cụ thể khi cần thiết.

b/ Mất điện, gây ra mất nước :

- Tại trạm bơm Hóa An : Giám đốcSở Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng (hoặc đồng chí Giám đốc Công ty cấpnước thành phố) trực tiếp báo cáo với Công ty Điện lực 2 (đồng chí Bùi Văn..)với những ý kiến cụ thể, đề nghị giải quyết nhanh nhất.

- Tại Nhà máy nước Thủ Đức vànhững điểm cung cấp nước trong phạm vi thành phố : Giám đốc Sở Quản lý Nhà đấtvà Công trình công cộng (hoặc đồng chí Giám đốc Công ty cấp nước thành phố)trực tiếp bàn bạc với đồng chí Giám đốc Sở Điện lực thành phố để phối hợp xử lýkhẩn trương đồng thời báo cáo ngay cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố vềtình trạng sự cố và triển vọng khôi phục.

2. Trường hợp mất nước (khôngphải do mất điện gây ra) :

Giám đốc Sở Quản lý Nhà đất vàCông trình công cộng và Giám đốc Công ty cấp nước thành phố có trách nhiệmthông báo ngay đến các ngành, các cấp và nhân dân thành phố biết và cùng nhauđối phó. Nội dung thông báo này nhằm hướng dẫn biện pháp tự khắc phục và dựphòng (đề phòng kẻ xấu xuyên tạc) đồng thời Giám đốc Công ty Cấp nước thành phốphải báo cáo kịp thời và đầy đủ tình hình diễn biến, hậu quả, triển vọng giảiquyết và những kiến nghị cụ thể về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

Thiếu điện, thiếu nước khônghoạt động bình thường ; mất điện, mất nước các hoạt động của thành phố bị têliệt, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và an ninh chính trị, xã hội. Do nhu cầuvề điện, về nước cực kỳ quan trọng đối với thành phố, vì vậy Thường trực Ủy bannhân dân thành phố yêu cầu các đồng chí Giám đốc Công ty Điện lực 2, Sở Điệnlực, Sở Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng và Công ty Cấp nước thành phốcần có kế hoạch cụ thể hơn với các ngành, các cấp có liên quan và cơ quan thôngtấn, báo chí v.v.. nhằm thực hiện việc cung cấp điện và cung cấp nước cho thànhphố được liên tục, an toàn hơn, khi bị mất điện và mất nước đột xuất các ngànhcác cấp và nhân dân thành phố đều an tâm và cùng nhau khắc phục tốt nhứt trongmột thời gian nhứt định.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰCLê Đình Nhơn