BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
- Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các
trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thờigian diễn ra Đại hi đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đánBính Thân, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đồng chí Giám đốc sở giáo dục vàđào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đng, trungcấp chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong trường học, tptrung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên;triển khai các biện pháp quản lý, tuyên truyn và phi hợp ngăn chặn các hành vi xuyên tạc, lôi kéo, kích động học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động ảnh hưởngđến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về việc cấm sảnxuất vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ. Tăng cường giáo dục, tuyên truynđể học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm Luật Giao thông trong dịp nghỉ Tết.

3. Tổ chức tốt công tác trực ban, bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, trật tựtrường học và kịp thời phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến nhàtrường.

4. Phối hợp tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động vănhóa thể thao lành mạnh; tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết các gia đình thươngbinh liệt sỹ, gia đình người có công, các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới,hải đảo; có hình thức hỗ trợ, động viên cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên khôngcó điều kiện về quê đón tết cùng gia đình.

Đ nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học,cao đẳng trung cấp báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ nêu trên về BộGiáo dục và Đào tạo trước ngày 28/2/2016 (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, BộGiáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04.8694.916;0912.069.880. Email:[email protected]).

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo); -Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công an, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW
(để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa