TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-----------------
V/v: tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
Công ty CP Thương Mại Xây Dựng 5 Hải Phòng.
(Địa chỉ: 22 Võ Thị Sáu – Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng)

Trả lời công văn số 126/CV-GSQL ngày 03/4/2012 của Công ty CP Thương Mại Xây Dựng 5 Hải Phòng về việc đề nghị được đăng ký tờ khai tái xuất thực phẩm đông lạnh tại cửa khẩu Bát Xát – Lào Cai. Cục Giám sát quản lý về Hải Quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 7 Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20/05/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh thì thực phẩm đông lạnh chỉ được làm thủ tục tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và các cửa khẩu, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập đã có đủ các cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định. Cửa khẩu Bát Xát – Lào Cai là cửa khẩu phụ, không nằm trong khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập. Vì vậy thực phẩm đông lạnh không được tái xuất qua cửa khẩu Bát Xát – Lào Cai theo quy định dẫn trên.
Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải