TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/GSQL-GQ2
V/v nhập khẩu máy photocopy đã qua sử dụng để sửa chữa làm mới

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoa Lâm
(Đ/c: số 5, ngõ 131, Thái Hà, Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội)

Trả lời công văn không số ngày06/03/2013 của Công ty TNHH XNK Hoa Lâm vướng mắc về việc nhập khẩu máyphotocopy đã qua sử dụng để thay thế, lắp ráp, sửa chữa, làm mới theo loại hìnhgia công, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu máy photocopy đãqua sử dụng để thay thế, lắp ráp, sửa chữa, làm mới đề nghị Công ty căn cứ quyđịnh tại khoản 5 Điều 3, khoản 1 Điều 4 Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày17/07/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện.

2. Công ty đề nghị cho phép nhậpkhẩu máy photocopy đã qua sử dụng để thay thế, lắp ráp, sửa chữa, làm mới theoloại hình gia công. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã trả lờiCông ty tại công văn số 126/GSQL-GQ2 ngày 25/02/2013.

3. Bộ Công Thương chưa có văn bảnchính thức hướng dẫn trường hợp của Công ty, mặt khác hiện tại Nghị định thaythế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ chưa được banhành, do đó cơ quan Hải quan chưa có căn cứ để hướng dẫn theo loại hình giacông đối với nhập khẩu máy photocopy đã qua sử dụng như yêu cầu của Công ty.

Đề nghị Công ty có văn bản trao đổivới Bộ Công Thương, khi Bộ Công Thương chấp thuận thực hiện theo loại hình giacông thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày15/08/2011 của Bộ Tài chính.

Cục giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoa Lâm biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính