BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/LĐTBXH-BHXH
V/v chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong doanh nghiệp thuộc Tập đoàn VINASHIN

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 4966/BHXH-BTngày 23/11/2011 của quý cơ quan đề nghị cho ý kiến về việc giải quyết chế độbảo hiểm xã hội đối với người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoànVINASHIN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việcgiải quyết các quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trongcác doanh nghiệp nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội thuộc Tập đoàn VINASHIN, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội đồng ý với đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vềmột số nội dung sau:

- Cho phép doanh nghiệp đóng tiềnbảo hiểm xã hội cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xãhội, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và chốt sổbảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định.

- Đối với các doanh nghiệp sau khiđã thực hiện truy đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ ốm đau,thai sản cho người lao động theo quy định thì cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiệnquyết toán đối với doanh nghiệp.

- Trong thời gian doanh nghiệp chưavay được tiền theo Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướngChính phủ để đóng bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội xét duyệt, thanhtoán trực tiếp chế độ ốm đau, thai sản đảm bảo kịp thời cho người lao động, sauđó thực hiện ghi nợ cả khoản kinh phí 2% để doanh nghiệp chuyển đủ số tiền đóngbảo hiểm xã hội khi được ngân hàng chuyển tiền cho vay.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, đề nghị quý cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hộicác tỉnh, thành phố thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân