ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 189/SGDĐT-KHTC
Về chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường THPT công lập;- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021;

Căn cứ Công văn số 344/STC-HCSN ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính về hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 của Thành phố,

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện việc chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, cụ thể như sau:

1. Mức chi: 1.500.000 đồng/người.

2. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (có mặt tại thời điểm tháng 01/2021 và trong chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021).

3. Nguồn kinh phí:

- Đối với cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: ngân sách thành phố bổ sung dự toán kinh phí để chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Để kịp thời chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đề nghị các đơn vị chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2021 hoặc tạm ứng từ nguồn thu khác của đơn vị. Đồng thời, đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2021 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên) kèm Bảng lương tháng 01/2021 của đơn vị gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/01/2021.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên: đơn vị tự cân đối từ nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn thu của đơn vị để chi quà Tết cho cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị./.

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn tặng quà tết cho người lao động?

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- KBNN TP.HCM;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KHTC (Tr).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam