BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 189/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2009

Kínhgửi: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 14915/CT-THNVDT ngày 01/12/2008 của Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh về việclệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm b và điểm d, Mục 1,Phần III, Thông tư số 79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CPngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

"1. Đối với các trường hợpđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ởhoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phítrước bạ thì được nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 1 Nghị định số80/2008/NĐ-CP cụ thể như sau:

b) Đối với trường hợp chưa nộphoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ mà thời hạn vượt quá ba mươi ngày kể từ ngàyngười nộp lệ phí trước bạ nhận được thông báo nộp lệ phí trước bạ:

- Trường hợp chưa nộp lệ phítrước bạ: Nếu thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ theo hướng dẫn tại mụcI Thông tư này thì không phải nộp lệ phí trước bạ và không bị phạt chậm nộp;nếu thuộc đối tượng phải nộp thì thực hiện nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫntại khoản 1 mục II Thông tư này và bị xử phạt chậm nộp theo quy định hiện hành.

- Trường hợp nộp chưa đủ lệ phítrước bạ theo quy định trước khi Nghị định số 80/2008/NĐ-CP có hiệu lực thihành: Được hoàn trả số tiền lệ phí trước bạ đã nộp đối với trường hợp thuộc đốitượng được miễn lệ phí trước bạ và không bị phạt chậm nộp; đối với trường hợpsố tiền lệ phí trước bạ đã nộp lớn hơn số tiền lệ phí trước bạ phải nộp tínhtheo Nghị định số 80/2008/NĐ-CP thì được hoàn trả số tiền lệ phí trước bạ đãnộp lớn hơn số tiền lệ phí trước bạ phải nộp tính theo Nghị định số80/2008/NĐ-CP nhưng bị xử phạt chậm nộp theo quy định hiện hành; trường hợp sốtiền lệ phí trước bạ đã nộp nhỏ hơn số tiền lệ phí trước bạ phải nộp tính theoNghị định số 80/2008/NĐ-CP thì phải nộp số lệ phí trước bạ còn thiếu so với mứctính theo Nghị định số 80/2008/NĐ-CP và bị xử phạt chậm nộp theo quy định hiệnhành.

............

d) Thời gian tính và số tiền lệphí trước bạ tính phạt chậm nộp theo hướng dẫn tại khoản này được căn cứ theothông báo nộp lệ phí trước bạ tính theo quy định trước khi Nghị định số80/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành".

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất trước ngày Nghị định số 80/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành,nhưng sau ngày Nghị định số 80/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đã nộp đủ lệ phítrước bạ đất theo mức thu 1% thì được tính lại và thoái trả theo mức 0,5%. Cơquan thuế căn cứ ngày doanh nghiệp nhận được thông báo nộp lệ phí trước bạ đểtính hoặc không tính nộp phạt theo quy định trên. (Trong công văn 14915/CT-TBNVDT Cục Thuế không nêu thời điểm doanh nghiệp nhận được thông báonên không có căn cứ để trả lời cụ thể).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục ThuếThành Phố Hồ Chí Minh được biết và căn cứ hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để giảiquyết theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương