VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/VPCP-QHQT
V/v Dự án Công ty TNHH control union Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8093 BKH/VPCP ngày 20 tháng 12 năm 2002) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về Dự án thành lập Công ty TNHH control union Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Dự án thành lập Công ty TNHH control union Việt Nam theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với mục tiêu hoạt động cung cấp các dịch vụ giám định về số lượng và chất lượng cho hàng hoá xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

2. Trường hợp nhà đầu tư chấp thuận phạm vi mục tiêu của dự án như trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý vấn đề cụ thể để cấp giấy phép đầu tư cho dự án phù hợp với quy định hiện hành.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý