BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1890/BCT-XNK
V/v nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần cung ứng tầu biển Hải Phòng
(Địa chỉ: số 30 phố Trần Phú, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng)

Trả lời công văn số 37/CV /CP-CUTBngày 15 tháng 02 năm 2010 của Công ty cổ phần cung ứng tầu biển Hải Phòng vềviệc nhập khẩu thuốc lá để bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàngmiễn thuế Hải Phòng của Công ty hợp tác kinh doanh với Công ty Sult CorporationPTE.LTD;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 2163/GPngày 19 tháng 06 năm 2000 và Giấy phép điều chỉnh số 2163/GPĐC1 ngày 29 tháng 3năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp;

Căn cứ Báo cáo ngày 15 tháng 02 năm2012 của Công ty về tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá tại Cửahàng miễn thuế Hải Phòng của Công ty từ ngày 01 tháng 12 năm 2010 đến hết ngày31 tháng 12 năm 2011, có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòngkhu vực I;

Bộ Công Thương đồng ý Công ty cổphần cung ứng tầu biển Hải Phòng được nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lásợi trị giá 150.000 USD (một trăm năm mươi nghìn đô la Mỹ) để bán thu ngoại tệphục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế Hải Phòng của Công ty hợp táckinh doanh với Công ty Sult Corporation PTE.LTD trong năm 2012.

Việc nhập khẩu, bán hàng và thanhquyết toán thực hiện theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế về kinh doanh bán hàngmiễn thuế, Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhậpkhẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế. Công ty hoàn toàn chịutrách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hànghóa thẩm lậu vào nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản này có hiệu lực đến hếtngày 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK (nganntt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên