ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1890/UBND-TH
V/v kiểm điểm trách nhiệm, thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Chánh Thanh tra Thành phố;
- Giám đốc Công an Thành phố;
- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc;
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông;
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ngày 22/3/2015, Chủ tịch UBNDThành phố Nguyễn Thế Thảo chủ trì cuộc họp tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện kếtluận của Chủ tịch tại Thông báo 40/TB-UBND ngày 20/3/2015 về việc thực hiện đềán cải tạo, thay thế cây xanh đô thịtrênđịa bàn. Chủ tịch UBND Thành phố kết luận như sau:

1.Thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên một số tuyếnphố thời gian qua. Giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì; thành viên Đoàn gồmđại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an Thành phố, Sở Tài Chính, Sở Quy hoạch Kiếntrúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Côngnghệ, mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểmtra Thành ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia Đoàn. Thời gian chậmnhất trong 30 ngày, báo cáo kết quả để UBND Thành phố xem xét quyết định.

2.Giám đốc Sở Xây dựng: Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo chỉ đạo củaChủ tịch UBND Thành phố tại Thông báo kết luận ngày 20/3/2015; đồng thời kiểmđiểm trách nhiệm Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp, các cơ quan, tổ chức và cánhân có liên quan. Tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, cán bộcông chức liên quan trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ trên để phục vụcông tác thanh tra.

3.Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông chủ trì,phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin chính xác, đầy đủ, kịpthời chủ trương, chỉ đạo của UBND Thành phố tới công luận.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chứcthực hiện./.

Nơi nhận:
- Đ/c Bí Thư Thành ủy;
- TTTU, TT HĐND Tp;
- Cục Báo chí, Bộ TTTT;
- Các cơ quan thông tin báo chí HN Trung ương;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUB: CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thịnh Thành