VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1890/VPCP-KTTH
V/v Thanh toán tiền trưng mua tài sản

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xétđề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2169/BTC-TCDN ngày 25 tháng 02 năm2009 về việc sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp để thanh toán tiền trưngmua tài sản, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Chophép Bộ Tài chính cấp từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương cho Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thanh toán tiền trưng mua tài sản của ông VõThiện Hoàng và bà Võ Thị Vệ như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn2169/BTC-TCDN nêu trên.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện002E

Nơi nhận:
-Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn, các Vụ: ĐMDN, TH, Cổng TTĐT,
- Lưu VT, KTTH (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng