BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1891/BXD –HĐXD
V/v thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghiệp Thái Bình Dương.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6590/SKHĐT-ĐKĐT ngày10/9/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiếncho dự án thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghiệp Thái BìnhDương. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Lĩnh vực dịch vụ xây dựng là loại hình dịch vụ nghề nghiệp,không phải là loại hình đưa vốn vào Việt Nam để tạo ra tài sản, vì thế chỉ nênkhuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm về hoạt động xâydựng, đặc biệt là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Việt Nam chưa đảm nhậnđược. Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầu tư đăng ký thành lập Công ty TNHH thươngmại dịch vụ công nghiệp Thái Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt các hệthống khí đốt, điện, điều hoá không khí, cấp thoát nước là hai (02) cá nhân(ông Hồ Đắc Tâm và ông Ampol Kulnawin quốc tịch Thái Lan) không có tài liệuchứng minh về trình độ, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ xây dựng.Bộ Xây dựng cho rằng không nên khuyến khích thành lập doanh nghiệp này để hoạtđộng xây dựng tại Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD (VQT 3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh