BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1891/TCHQ-GSQL
V/v phân loại trước cho máy móc thiết bị đồng bộ NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản
(Số 14 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 171/VTNS-KHKD ngày20/03/2009 của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản hỏi về việc áp mã cho máy mócthiết bị đồng bộ nhập khẩu cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Supe lântại cụm Công nghiệp Thăng Long - tỉnh Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Việc phân loại hàng hoá trước khi xuất khẩu, nhập khẩu đượchướng dẫn tại mục IV phần B Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của BộTài chính trong đó giao cho Chi cục Hải quan thực hiện và việc hướng dẫn phânloại thiết bị đồng bộ được quy định tại Điểm 2, mục I, phần B của Thông tư số85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Vì vậy, đề nghị Côngty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi Công ty dự kiến làm thủ tục nhập khẩu đểđược hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh