BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1891/TCT-CS
V/v Sử dụng hóa đơn GTGT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Trả lời công văn số 142/CT-TTHT này30/03/2011 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre nêu vướng mắc về việc sử dụng hóa đơnGTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sửdụng, quản lý hóa đơn như sau:

“Phạt từ 2.000.000 đồng đến7.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, trừcác trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định không phải lập hóa đơn.”

Tại Điểm 1.1 và 1.2, Mục VI, Phần BThông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụnghóa đơn như sau:

“1.1- Tổ chức, cá nhân khi bán, traođổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

1.2- Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơnphải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phátsinh theo quy định. …”

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trìnhbày của Cục Thuế tỉnh Bến Tre, trường hợp Công ty Cổ phần xây dựng và kinhdoanh nhà trong năm 2004 đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ÔngLê Văn Rẩm Em, diện tích đất 80m2, số tiền 80.000.000 đồng; Công ty đã bàn giaođất cho Ông Lê Văn Rẩm Em; Ông Lê Văn Rẩm Em chưa thanh toán đủ tiền cho Côngty nên Công ty chưa xuất hóa đơn cho Ông Lê Văn Rẩm Em nhưng Công ty đã hạchtoán doanh thu khoản tiền này vào báo cáo quyết toán tài chính và quyết toánthuế năm 2004 và đã kê khai nộp thuế; nay Ông Lê Văn Rẩm Em thanh toán đủ sốtiền 80.000.000 đồng cho Công ty và đề nghị Công ty xuất hóa đơn thì Công tyxuất hóa đơn cho Ông Lê Văn Rẩm Em và Công ty không phải hạch toán số tiền ghitrên hóa đơn này vào doanh thu và kê khai nộp thuế nữa. Công ty bị xử phạt viphạm đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy địnhtại Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việcin, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Bến Tre biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2);
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn