công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 1892 TCT/NV6 NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘKINH DOANH

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời Công văn số 204/CT-NV ngày 15/4/2002 của Cục thuế hỏi về việc xác định GTGT của hộ kinhdoanh tính theo phương pháp trực tiếp trên Giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cụcthuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.2, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quyđịnh phương pháp xác định GTGT để tính thuế GTGT: "Đối với hoạt động sản xuất,kinh doanh bán hàng là số chênh lệch giữa doanh số bán với doanh số vật tư,hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh".

Tại Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộtrưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh quy định chi phí sảnxuất kinh doanh bao gồm cả chi phí vận tải, bốc xếp.

Theo các quy định trên, thì dịch vụ mua ngoài bao gồm chiphí vận chuyển hàng hoá, vật tư mua vào, tiền điện, điện thoại, tiền nước...dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ bán ra đều được trừ khi xácđịnh GTGT để tính thuế GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.