TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1892 TCT/TS
v/v: thực hiện chính sách thu về đất đai

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005

Kính Gửi : Cục Thuế Tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1137/CT-THDT ngày 30/5/2005 củaCục thuế tỉnh Khánh Hòa hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu vềđất đai; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 4 Luật đất đai năm 2003 qui định:“Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng hợp đồngcho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất”.

Tại khoản 3, Điều 38 Luật đất đai năm 2003 qui địnhcác trường hợp thu hồi đất: “Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đấtkhông có hiệu quả”.

Tại khoản 3, Điều 88 Luật đất đai năm 2003 qui định:“… Nghiêm cấm việc sử dụng đất được giao để xây dựng trụ sở cơ quan, xâydựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác”

Như vậy, từ 01/01/2005 các trường hợp thuê đất phảithực hiện thông qua hợp đồng thuê đất được ký giữa người sử dụng đất và cơ quancó thẩm quyền. Đối với các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất màngười sử dụng đất sử dụng không đúng mục đích thì bị thu hồi theo luật định. Mặtkhác theo qui định tại điểm h, khoản 2 Điều 186 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai thì Nghị định số 04/2000/NĐ-CPngày 11/2/2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật đất đai không còn hiệu lực thi hành.

Trong thời gian chưa có Nghị định của Chính phủ quiđịnh chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2003 về thu tiền thuê đất, đối với các trườnghợp không thuộc diện thuê đất theo qui định tại Điều 35, hoặc thuộc diện giaođất không thu tiền sử dụng đất theo qui định tại Điều 33 Luật đất đai năm 2003,mà người sử dụng đất không đúng mục đích được giao, nếu được phép chuyển sangthuê đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải thực hiện ký hợpđồng thuê đất theo qui định, trường hợp không đủ điều kiện ký hợp đồng thuê đấtthì kiến nghị UBND thu thồi đất theo thẩm quyền qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòabiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP(HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương