BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1893/TCHQ-GSQL
V/v trao đổi một số nội dung liên quan đến loại hình gia công, NSXXK

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(Đ/c: Số 218, đường số 6, Lô A, Dự án An Phú, An Khánh, Q.2, TP.HCM)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ vàBộ Tài chính về việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Tổngcục Hải quan đang tiến hành triển khai Đề án cải tiến phương thức quản lý hảiquan đối với hàng gia công, nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Ngày 2/4/2013, Lãnh đạo Bộ Tàichính đã có cuộc họp, trao đổi với các Hiệp hội xung quanh việc thông báo, xâydựng định mức và thanh khoản hợp đồng gia công, tờ khai NSXXK của các doanhnghiệp. Tại cuộc họp, đại diện Hiệp hội Thủy sản đã có một số kiến nghị liênquan đến đặc thù của ngành chế biến Thủy sản.

Để kết quả của Đề án là cơ sở pháplý để xây dựng cơ chế, chính sách quản lý mới đối với 02 loại hình này phù hợpvới thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cụcHải quan dự kiến làm việc với một số doanh nghiệp chế biến Thủy sản và Quý Hiệphội theo nội dung sau:

1. Nội dung làm việc:

- Trao đổi về cách thức xây dựngđịnh mức của các doanh nghiệp trong lĩnh vực gia công, NSXXK: thông lệ quốc tếvà thực tế xây dựng định mức của các doanh nghiệp chế biến Thủy sản; cách thứcxây dựng định mức bình quân;

- Trao đổi về cách thức quản lýđịnh mức hiện tại; thay đổi cách thức quản lý định mức trong thời gian tới.

- Trao đổi về cách thức lấy mẫu,lưu mẫu.

- Trao đổi quy định về nơi làm thủtục hải quan, thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công, tờ khai NSXXK.

- Một số nội dung khác liên quanđến cơ chế, chính sách quản lý loại hình gia công, NSXXK.

2. Thời gian và địa điểm dự kiến:

- Ngày 15 - 16/4/2013: khảo sát tạicác doanh nghiệp khu vực phía Nam.

- Ngày 18/4/2013 (14h - 17h): Làmviệc với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (tại trụ sở chínhHiệp hội).

3. Thành phần:

Đại diện Cục Giám sát quản lý vàmột số cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng Đề án.

Đề nghị Quý Hiệp hội xác nhận thờigian, địa điểm và nội dung làm việc thông qua Đ/c Hồ Viết Hoàn, số điện thoạiliên hệ: 0903 288 289.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác,phối hợp của Quý Hiệp hội.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha