BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1893/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng máy nén khí công nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1397/HQHP-NV ngày23/3/2009 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc mã số mặt hàngmáy nén khí dùng trong công nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tàichính thì máy nén khí trục vít dùng trong công nghiệp, model SAV300-10A, côngsuất 300HP, lưu lượng 35.1 m3/phút, điện áp 380V-400V thuộc tờ khai hải quan số 6986/NKD ngày 26/7/2007 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công HảiPhòng - Cục Hải quan TP. Hải Phòng, không đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trong mục16 Phần II công văn số 15350/BTC-CST ngày 06/12/2006 về việc hướng dẫn phânloại một số mặt hàng nhập khẩu trong Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèmtheo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC được phân loại vào mã số 841480.49.90, thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố HảiPhòng biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn