VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1893/VPCP-KTTH
V/v chuyển chỉ tiêu kế hoạch xuất bán luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1352/BTC-TCDTngày 25 tháng 01 năm 2013, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1227/BKHĐT-KTDV ngày 26 tháng 2 năm 2013 về việc chuyển chỉ tiêu kế hoạch xuấtbán luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý Bộ Tài chính chuyển chỉ tiêu kế hoạch xuất luânphiên đổi hàng 03 xe ô tô cần cẩu TADANO TS-75 ML chưa bán được trong năm 2012sang năm 2013 tiếp tục thực hiện theo phương thức bán trực tiếp, rộng rãi chomọi đối tượng.

2. Số tiền thu được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủđể sử dụng mua bù các mặt hàng đã xuất.

3. Các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia cần rút kinhnghiệm: mua hàng dự trữ quốc gia cần đảm bảo chất lượng, hiện đại phù hợp vớiyêu cầu sử dụng; không để hàng dự trữ tồn kho quá lâu xuống cấp, lạc hậu...

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: NN&PTNT, Y tế, Công Thương; Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải; Đài tiếng nói VN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng