BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1893TCT/PCCS
V/v: ưu đãi tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2005

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trảlời công văn số 319 CT/HTDT ngày 17/2/2005 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việcưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp hình thành từ nhà nước bán cho tậpthể người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điểm 1, mục IV phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đốitượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nướcthì doanh nghiệp mới thành lập từ Doanh nghiệp Nhà nước giao cho tập thể ngườilao động, bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định tại Nghị địnhsố 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh,cho thuê doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp mới thành lập vẫn thực hiện sảnxuất, kinh doanh trên diện tích đất doanh nghiệp nhà nước đã thuê của nhà nướctrước đây thì không thuộc diện được miễn tiền thuê đất.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương