ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1894/UBND-KH
V/v giao hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP .

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Thực hiện văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 củaBộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số103/2012/NĐ-CP ,

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành có liên quancăn cứ nội dung văn bản nêu trên của Bộ Xây dựng và tình hình thực tế tại địaphương, có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh;đồng thời kết hợp giải quyết những vướng mắc, tồn tại nêu tại văn bản số 52/QLGT ngày 04/4/2013 của Sở Giao thông vận tải.

(Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựngđã gửi đến các sở qua hộp thư công vụ điện tử)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các sở: TC, LĐTB&XH, GTVT, NN&PTNT;
- Lưu: VT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S