ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------------
V/v: Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng, chuyển mục đích đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân áp dụng 6 tháng đầu năm 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

UBND Thành phố nhận được Tờ trình số 7723/TTrLN-STC-QLCS ngày 31/12/2013 của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố Hà Nội về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng, chuyển mục đích đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân áp dụng 6 tháng đầu năm 2014.
Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND Thành phố tại văn bản số 50/HĐND-KTNS ngày 25/02/2014, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Chấp thuận đề nghị của Liên ngành tại Tờ trình số 7723/TTrLN-STC-QLCS ngày 31/12/2013, cụ thể:
- Đối với 4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình): Hệ số điều chỉnh bằng 1,8.
- Đối với các quận còn lại và các xã giáp ranh nội thành của huyện Từ Liêm: Hệ số điều chỉnh bằng 1,5.
- Đối với các xã còn lại của huyện Từ Liêm; các xã giáp ranh nội thành, thị trấn của các huyện; các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số điều chỉnh bằng 1,3.
- Đối với các xã nông thôn còn lại (trừ các xã miền núi): Hệ số điều chỉnh bằng 1,2.
- Đối với các xã miền núi hoặc các huyện: Hệ số điều chỉnh bằng 1,1.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Đối với giá đất nông nghiệp, đất vườn, ao (làm cơ sở xác định chênh lệch giữa tiền sử dụng đất theo mục đích mới và tiền sử dụng đất theo mục đích trước khi chuyển mục đích sử dụng): Hệ số điều chỉnh bằng 1.
Riêng đối với các xã giáp ranh nội thành của huyện Từ Liêm (từ ngày 01/4/2014 là các phường của các quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm) áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,5; các xã còn lại của huyện Từ Liêm (từ ngày 01/4/2014 là các phường của các quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm) áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,3.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tiếp tục theo dõi những biến động điều chỉnh về giá đất trên thị trường để kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh hệ số điều chính giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) và trường hợp chuyển mục đích đối với đấng đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thời gian tiếp theo.
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc thì các Sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã phản ánh kịp thời đến Sở Tài chính để tổng hợp, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Thường trực HĐND Thành phố;
- PCT: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Sửu;
- CVP, PCVP Lý Văn Giao, Phạm Chí Công;
- TN&MT, TH, KT;
- Lưu: VT, KT(Hùng).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?