BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1895/LĐBTXH-TL
V/v thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Hà Nội , ngày 17 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Trường Tiểu học Đắk Rông A, xã Đắk Rông, Huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Lắk

Trả lời đơn của Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Đắk Rông A, xã Đắk Rông, Huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Lắk đề ngày 13/5/2003 hỏi về chế độ phụ cấp khu vực đối với xã Đắk Rông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại công văn số 1628/CV-UB ngày 31/8/2000, Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban dân tộc và Miền núi đã ban hành Thông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, trong đó quy định xã Đắk Rông và Nam Dong, huyện Cư Jút tỉnh Đắk Lắk hưởng mức phụ cấp khu vực 0,5 lương tối thiểu (giữ nguyên mức phụ cấp 0,5 đối với xã Đắk Rông và điều chỉnh giảm từ mức 0,7 xuống mức 0,5 đối với Xã Nam Dông).

2. Đối với các xã có mức phụ cấp khu vực mới thấp hơn mức phụ cấp đang hưởng trước đó, để không làm giảm thu nhập, ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, công nhân viên chức. Thủ tướng Chính phủ đã cho phép bảo lưu mức phụ cấp đang hưởng đến hết ngày 31/12/2001 và sau đó cho phép kéo dài thời gian bảo lưu đến khi cải cách chính sách tiền lương.

Vì vậy, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Lắk do điều chỉnh giảm từ mức phụ cấp 0,7 xuống mức 0,5 nên được bảo lưu hưởng mức phụ cấp 0,7 đến khi cải cách chính sách tiền lương. Sau khi thực cải cách chính sách tiền lương phải thực hiện mức phụ cấp khu vực 0,5 theo đúng qui định.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời đề Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Đắk Rông A, xã Đắk Rông, Huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân