VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1895/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo Quốc hội về công tác bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 887/BTNMT-VP ngày 18 tháng 3 năm 2016 về Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường, gửi các vị Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường kèm theo Công văn nêu trên;

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ, gửi các vị Đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UB Khoa học, CN và MT của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ
CngTTĐT;
các Vụ: TKBT, KTN, KTTH, TH, VIII;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định