VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1895/VPCP-TH
V/v xử lý thông tin trên báo Tiền Phong

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Báo Tiền Phong ra ngày 22 tháng 03năm 2010 đăng bài “Hãng dược “cầm tay” bác sĩ kê đơn” phản ánh, tình trạng bácsĩ trong các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp với nhàthuốc, ăn chia với trình dược viên kê toa thuốc tràn lan cho bệnh nhân để đượchưởng chiết khấu khổng lồ từ các hãng dược gây thiệt hại về kinh tế cho bệnh nhânvà người nhà bệnh nhân. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp vớiỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra vụ việc báo nêu, nếu đúng phải cóbiện pháp xử lý kịp thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg (để b/c);
- Báo Tiền Phong (để biết);
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ; các Vụ: KTTH, KGVX;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc