BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1896/BXD-HĐXD
V/v áp dụng chỉ số giá bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH VSL Việt Nam.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: SởKế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6679/SKHĐT-ĐKĐTngày 14/9/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ýkiến về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH VSL Việt Nam. Sau khixem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc Công ty TNHH VSL Việt Nam là doanh nghiệp100% vốn đầu tư nước ngoài (thành lập và hoạt động kinh doanh theo giấy chứngnhận đầu tư số 411043001124 ngày 17/5/2010 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp đểcung cấp dịch vụ tư vấn và thi công xây dựng các công trình bêtông dự ứng lựcvà gia cố đất). Đăng ký bổ sung các mục tiêu hoạt động: Thi công, xây dựng cáccông trình kết cấu thép, kết cấu bê tông, các dự án bồn chứa khí hoá lỏng, bồnchứa các loại; dự án nhà máy hạt nhân, tàu điện, hầm, cầu; công trình nhà,bêtông; sữa chữa, gia cường, chống thấm công trình; sàn trên nền đất, sử lý nềnđất; nâng vật nặng. Thi công các cấu kiện chế tạo sẵn cho các công trình xâydựng bao gồm thi công gối, khe co giãn, hệ thống quan trắc, hệ giảm chấn, hệ dựứng lực và hệ dây văng, hệ thống lắp dựng, ván khuôn, cốt pha. Cung cấp dịch vụtư vấn kỹ thuật, vật tư xây dựng; cho thuê máy móc, vật tư, thiết bị xây dựngthuộc lĩnh vực được xem xét điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định củaLuật Doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư điềuchỉnh bổ sung mục tiêu hoạt động, khi hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng cácđiều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị SởKế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (đ/biết);
- Lưu VP, HĐXD (VQT 3).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh