VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1896/VPCP-CN
V/v khởi công dự án n/m thủy điện Đại Ninh

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,
- Uỷ ban nhân dân nhân dân tỉnh Bình Thuận
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (công văn số 1356/CV-EVN-QLXD ngày 10/4/2003) về việc khởi công dự án nhà máy thủy điện Đại Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Tổng công ty Điện lực Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng công trình nhà máy thủy điện Đại Ninh vào trung tuần tháng 5 năm 2003. Tổng công ty Điện lực Việt Nam phối hợp với các nhà thầu khẩn trương thương thảo, ký kết hợp đồng và thực hiện thi công công trình đảm bảo liên tục, chất lượng và hiệu quả.

2. Bộ Công nghiệp kiểm tra, chỉ đạo và quản lý việc thực hiện quá trình xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

3. Uỷ ban nhân dân nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các công việc liên quan thuộc trách nhiệm địa phương, đảm bảo tiến độ thi công của dự án.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các Bộ, Uỷ ban nhân dân các địa phương liên quan và Tổng công ty Điện lực Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự