VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------
V/v: tổ chức Hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

Kính gửi: Bộ Nội vụ
Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 905/BNV-CCHC ngày 21 tháng 3 năm 2011 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và thảo luận dự thảo Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Đồng ý tổ chức Hội nghị nêu trên theo hình thức trực tuyến vào ngày 05 tháng 4 năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
2. Bộ Nội vụ gửi tài liệu bằng thư điện tử đến các đại biểu trước ngày 31 tháng 3 năm 2011. Các đại biểu chuẩn bị ý kiến phát biểu trong thời gian 10 phút và đăng ký với Bộ Nội vụ trước ngày 03 tháng 4 năm 2011.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN; các vụ: TH, ĐP, PL, TTTH, Cục Quản trị, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn Thư, TCCV (03). Hào, 120 b.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc