BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 1897/BTP-PLQT
V/v thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ

Trả lời Công văn số 2769/BTC-TCHQ ngày04/03/2013 của Quý Bộ Tài chính về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hànhQuy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễnthuế ban hành kèm theo. Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là dự thảo Quyết định), Bộ Tư pháp có ý kiếnnhư sau:

1. Về sự cần thiết của việc ban hành văn bản

Bộ Tư pháp nhất trí việc trình Thủ tướng Chínhphủ ký ban hành Quy chế sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế về kinh doanhbán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết với những lý do mà Quý Bộ Tàichính nêu tại Tờ trình số 09/TTr-BTC ngày 24/01/2013.

2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản vớiđường lối, Chính sách của Đảng

Các nội dung dự thảo Quyết định phù hợp với đườnglối, chính sách của Đảng được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốclần thứ XI của Đảng liên quan đến mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

3. Về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhấtvới hệ thống pháp luật và mức độ tương thích với các điều ước quốc tế

Dự thảo Quyết định không trái Hiến pháp năm1992, Luật Thương mại năm 2005, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005,Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bên cạnh đó, dự thảo Quyết định không trái vớicác cam kết quốc tế của Việt Nam

4. Về tính khả thi và nội dung dự thảo văn bản

Về tích khả thi của dự thảo Quyết định, Bộ Tưpháp nhận thấy nội dung các sửa đổi trong dự thảo Quyết định phù hợp với yêu cầuthực tế đặt ra trong việc mua bán hàng miễn thuế vì mục đích sửa đổi là xử lýnhững bất cập tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủtướng Chính phủ. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả thực thi quyết định này sau khiđược ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch tổ chức thựchiện.

5. Về quy trình, thủ tục xây dựng văn bản

Việc xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi một số điềucủa Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiệntheo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thihành Luật Ban bành văn bản quy phạm pháp luật

Trên đây là ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dựthảo Quyết định ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế vềkinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg Ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, xin gửi Quý Bộ Tài chính vàQuý Văn phòng Chính phủ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Thành Long