TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1897/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Towers Watson Việt Nam
Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
MST: 0305403532

Trả lời văn thư số 20130320 TW VN ngày 20/3/2013 của Công ty về hóa đơn,chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ:

“Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người muanếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã muabị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóađơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưugiữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dunglập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồithường giữa hai bên (nếu có)”.

Trường hợp Công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã lậphóa đơn giao cho khách hàng, sau đó phát hiện hóa đơn ghi không đúng địa chỉngười mua hàng thì 2 bên mua bán phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơnlập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 2;
- Web CT;
- Lưu: (HC,TTHT)
598/2013 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga