BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1897/TCHQ-TXNK
V/v kiến nghị của Doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 546/HQLS-GSQLngày 22/3/2013 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc báo cáo kiến nghị của Doanhnghiệp tại hội nghị năm 2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại xe ôtô tải tựđổ: Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 8487/BTC-CST ngày 01/07/2010 hướng dẫnvề thuế nhập khẩu đối với xe ôtô tải tự đổ có trọng lượng có tải tối đa trên 24tấn nhưng không quá 45 tấn, đã đăng ký tờ khai từ ngày 22.12.2009 đến hết ngày25.4.2010. Đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện theo đúng nội dung công vănsố 8487/BTC-CST nêu trên.

2. Về thời hạn nộp C/O đối với mặthàng thép có chứa nguyên tố Bo: Đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn hướng dẫn doanhnghiệp thực hiện theo đúng quy định tại công văn số 1493/BTC-TCHQ ngày29/01/2013 của Bộ Tài chính.

3. Về việc cấp tờ khai nguồn gốcđối với xe ôtô nhập khẩu: Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3177/TCHQ-KTTT ngày 10/8/2005 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thựchiện. Theo đó, cơ quan hải quan chỉ cấp tờ khai nguồn gốc khi Doanh nghiệp đãnộp đủ thuế theo thông báo của cơ quan hải quan hoặc có bảo lãnh của ngân hàngvề số thuế phải nộp.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường