BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1897 TCT/NV6
V/v giảm giá hàng bán

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH DASO
(Đ.c: 62-64 Lê Thị Riêng- Q1 thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 048/CV-DA ngày 22/4/2003 của Công ty TNHH DASO hỏi về cách viết hoá đơn khi giảm giá hàng bán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.6, mục IV, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định “Hàng hoá, dịch vụ bán áp dụng hình thức giảm giá thì giá bán ghi trên hoá đơn là giá được giảm”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty thực hiện chính sách giảm giá cho khách hàng, giá bán ghi trên hoá đơn GTGT phải là giá đã được giảm, như vậy, khi viết hoá đơn GTGT dòng “Cộng tiền hàng” phải ghi theo giá đã được giảm.

Tổng cục thuế trả lời để công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương