VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1897/VPCP-CN
V/v đường dây 500Kv Phú Mỹ- Nhà Bè-Phú Lâm cắt ngang qua khu D khu Nam Sài Gòn

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam
- Uỷ ban nhân dân nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Chính Phủ nhận được văn bản số 112- 03/PMH ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh dịch chuyển hướng tuyến hai đường dây 220KV và 500 KV để thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước đây về quy hoạch tổng thể khu Đô thi mới Nam Thành phố Hồ Chí Minh và không làm ảnh hưởng tới dự án Khu Đô thi mới.
Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn Phòng Chính Phủ đề nghị cơ quan có ý kiến bằng văn bản về vấn đề trên, gửi Văn Phòng Chính Phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2003./.
(Xin gửi kèm bản chụp công văn nêu trên)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự