VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1897/VPCP-QHQT
V/v Kết quả Hội nghị ASEAN thực hiện Hiệp định về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, tại văn bản số: 713/BC-BNN-KL ngày 19 tháng 3 năm 2007 về kết quảHội nghị các nước ASEAN thực hiện Hiệp định về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ta đónggóp ban đầu 50.000 đô la Mỹ cho Quỹ kiểm soát ô nhiễm khói mù ASEAN.

2. Giao Bộ Tài chínhchủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ các khoảnkinh phí ta đóng góp cho các quỹ từ trước đến nay trong khuôn khổ hợp tác khuvực (ASEAN, APEC, ASEM) và các tổ chức quốc tế, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Các Vụ: KTKH, TH, Website CP
- Lưu: VT, QHQT (3).24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc