BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----------------

Số: 1898/BGDĐT-CSVCTBTH

V/v: Áp dụng tiêu chuẩn bàn ghế HS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2012

Kính gửi : Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố

Trong những năm qua việc áp dụng các tiêu chuẩn về kích thước bàn ghế cho học sinh ở các trường phổ thông dựa trên tiêu chí truyền thống và một số tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn Việt Nam của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Y tế ban hành, nên việc triển khai ở các địa phương gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tế đó Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế đã thành lập Ban nghiên cứu soạn thảo để ban hành Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

Qua thời gian triển khai thực hiện Thông tư, một số địa phương có kiến nghị, đề xuất điều chỉnh một số nội dung của Thông tư. Về vấn đề này Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:.

1.Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT được ban hành trên cơ sở Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7490, 7491 – 2005 do Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, các số liệu về kích thước bàn ghế với từng đối tượng học sinh đã được đo nhân trắc và thử nghiệm với nhiều học sinh trong quá trình nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn.

2. Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT chỉ áp dụng đối với học sinh ở các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông trong hệ thống Giáo dục Quốc dân, không áp dụng với các trường học khác.

3. Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT chỉ qui định một số chỉ số quan trọng như:

- Chiều cao của bàn và chiều cao của ghế nhằm đảo bảo hiệu số chiều cao của bàn với chiều cao của ghế phù hợp với kích thước – khoảng cách tư thế ngồi của học sinh theo khảo sát về nhân trắc;

- Không quy định cỡ bàn ghế số nào cho các lớp học, mà chỉ qui định căn cứ vào chiều cao của học sinh theo 6 cỡ số (học sinh cao từ 100 cm – 175cm). Như vậy trên cơ sở các tiêu chuẩn đã ban hành các cơ sở giáo dục linh hoạt áp dụng tùy theo chiều cao của học sinh vì vậy trong một lớp học có thể phải xếp đặt nhiều cỡ bàn ghế cho phù hợp (Điều 3 khoản 1,2. Điều 8 khoản 1);

- Không quy định cấu trúc thiết kế của ngăn bàn mà chỉ quy định “Bàn phải bố trí chỗ để đồ dùng học tập cho phù hợp với cấu trúc của thiết kế (Điều 4 khoản 3)” vì vậy việc thiết kế ngăn bàn vướng chân học sinh có hai khả năng xẩy ra như khoảng cách ngăn bàn với mặt bàn rộng, mặt ngăn bàn rộng bằng với mặt bàn và vậy khi thiết kế cần lưu ý vấn đề này;

>> Xem thêm:  Cận thị 3 độ có phải đi nghĩa vụ quân sự ? Cận bao nhiêu điop thì được miễn nghĩa vụ quân sự ?

Trong quá trình triển khai thực hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế tiếp tục theo dõi và khảo sát đánh giá thực trạng ở các địa phương trên cơ sở đó sẽ tiếp thu để điều chỉnh, hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn khi cần thiết. Các ý kiến góp ý, đóng góp xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở Vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em) 49 Đại Cồ Việt Hai Bà Trưng - Hà Nội ./.

Nơi nhận :

- Như trên

- UBND Tỉnh, T phố (để phối hợp)

- Bộ Trưởng (để b/c)

- Bộ KHCN, Bộ Y tế (để phối hợp)

- Vụ GDTH,GDTrH, GDTX, KHCNMT,

CTHSSV, Cục CSVCTBTH, các Dư án

- Lưu VP, Cục CSVCTBTH

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

>> Xem thêm:  Tư vấn soạn thảo di chúc và Dịch vụ làm chứng, chứng thực di chúc