BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1898/BHXH-THU
V/v chuyển tiền đóng BHXH, BHYT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cácđơn vị sử dụng lao động.

Trong thời gian qua, vẫn còn nhiều đơn vị sử dụnglao động trên địa bàn thành phố chuyển tiền đóng BHXH, BHYT vào tài khoản thucủa BHXH Thành phố tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam -Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh bằng ngoại tệ.

Căn cứ các quy định hiện hành, Bảo hiểm xã hộithành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động từ ngày 01/8/2014không chuyển tiền thu BHXH, BHYT bằng ngoại tệ mà phải chuyển bằng Việt Namđồng vào tài khoản thu của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mởtài khoản tiền Việt Nam để thuận tiện trong quá trình giao dịch.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ BHXH. TP;
- Các Phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên trang web;
- Lưu VT, THU(S.2b).

GIÁM ĐỐC Cao Văn Sang